Altres àrees de negoci | Informació útil per a tothom.

Defineix la força

Doneu la definició de la força C # 769; una magnitud física vectorial, que és una mesura de la intensitat de l’impacte sobre un determinat cos d’altres cossos, així com dels camps. Una força aplicada a un cos massiu provoca un canvi en la seva velocitat o ...

Què és l'equilibri?

Què és l'equilibri? saldo de diners al compte en menys o en més Equilibri, equilibri. El sistema d’indicadors que caracteritzen la relació o equilibri en qualsevol fenomen en constant canvi. El conjunt de rebuts i despeses, actius ...

El terme cost operatiu

El terme cost d'explotació Els costos d'explotació són els costos associats a l'ús de la propietat arrendada. La legislació no estableix una llista clara d’aquestes despeses. La seva composició es determina en relació amb cada objecte de lloguer. Despeses per ...